Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert

Zarządzenie   nr  39/2019

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  29 marca 2019 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.  994 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) oraz uchwały nr XXIII/ 165/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017-2019, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt z rocznika 2007, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa, wraz z dostawą szczepionki.
 2. Ustala się:
  1. treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. wzór umowy na wykonanie świadczenia zdrowotnego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

      3. Celem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty.

§ 2.

 1. Do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Wróbel
  2. Członek Komisji - Klaudia Janas
  3. Członek Komisji - Barbara Gawlik

       2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12 w dniu 16 kwietnia 2019 r.

 

§ 3.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,  podlega zamieszczeniu  na   okres 15 dni :

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

  2. Termin 15 dni liczy się od dnia 30 marca 2019 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                              Wójt  Gminy
                                                                                                                                                       mgr Krzysztof  Ficoń


Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr  39/2019
z dnia  29 marca 2019 r.

 

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bierawa
o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019

Podstawa prawna

 

art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i 5 oraz art. 48b  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), art.114 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1492) oraz uchwała nr XXIII/ 165/ 2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017-2019

 

I. Zadanie będące przedmiotem konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona usługa  szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV dwoma dawkami szczepionki dziewięciowalentnej, w sumie u max.  30 dziewcząt urodzonych w roku 2007, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa (posiadających zameldowanie). Zakres zadania obejmuje:

 1. edukację rodziców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV,
 2. zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV),
 3. przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,
 4. wykonanie usługi szczepień – podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym przez producenta.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

 

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznacza się kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja  zadania winna rozpocząć się w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, a zakończyć do dnia 16 grudnia 2019 r.,
  z ostatecznym finansowym rozliczeniem zadania w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.
 2. Do składania ofert uprawnione są podmioty, które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert i zapewnią wykonanie usługi na terenie Gminy Bierawa.
 3. Oferent winien:
  1) dysponować wykwalifikowanym personelem medycznym,
  2)  zapewnić właściwe warunki lokalowe – pomieszczenia, w których będą realizowane świadczenia spełniające wymogi ogólne,
      umożliwiające wykonanie badania lekarskiego wraz z wywiadem, gabinet zabiegowy.
 4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa.
 5. Jednostka realizująca zadanie, wyłoniona w wyniku konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce, pod rygorem unieważnienia umowy.

IV. Kryteria oceny ofert

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, która wskaże najkorzystniejszą ofertę albo stwierdzi, że żadna z ofert nie została przyjęta.
 2. Kryteria formalne:
  1) czy ofertę złożono w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
  2) czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, na obowiązującym wzorze oferty i czy została podpisana przez
      uprawnione osoby?
  3) czy dołączono wszystkie wymagane załączniki?
 3. Kryteria merytoryczne:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (baza lokalowa, posiadane wyposażenie, sprzęt oraz doświadczenie
      w realizacji zadania o podobnym charakterze),
  2) rzetelność i terminowość realizacji zadania (dotyczy oferentów, którzy realizowali już takie zadanie),
  3) kalkulacja kosztów realizacji zadania.
 4. Jeżeli do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, zostanie ona przyjęta przez udzielającego zamówienie, jeśli spełni określone wymagania.
 5. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zaproponowania oferentowi wykonania większej lub mniejszej liczby szczepień niż określona w ofercie.

V. Miejsce i termin składania ofert

Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 kwietnia 2019 r., przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Gminy.

 

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

 
 1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,
 2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie wskazanym w ust. 1.

 

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 

 1. Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
 2. Podmioty, które złożyły oferty zostaną powiadomione o wynikach konkursu pisemnie
  w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

 

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

 

 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty przysługuje oferentowi odwołanie.
 2. Oferent może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Wójta Gminy Bierawa w ciągu 3 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników.
 3. Wniesienie odwołania, do czasu jego rozpoznania, wstrzymuje zawarcie umowy z wybranym oferentem.
 4. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia odwołania.

 

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzy oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert  oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

 1. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu,
  z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty.

 

XI. Sposób złożenia oferty i dokumentów,  które należy dołączyć do oferty

 1. Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać bezpośrednio
  lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych – szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV na terenie Gminy Bierawa”.
 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Podmiot jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i zostanie zwrócona oferentowi bez rozpatrzenia.
 5. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione.
 6. Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotacje „za zgodność
  z oryginałem” oraz pieczątkę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta
  w konkursie ofert.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Szczegółowe warunki realizacji usługi określi umowa zawarta pomiędzy Gminą, a wybranym podmiotem, chyba, że nastąpią okoliczności na podstawie których zostanie wypowiedziana.

 


DOCwzór oferty 2019.doc (74,50KB)
PDFprojekt umowy 2019.pdf (151,19KB)