Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  19 lipca 2019 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2019 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                 
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.

                                 

Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w drugim półroczu 2019 roku wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę  82.550 zł

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  82.550 zł, w tym:

Lp.

Nazwa podmiotu

Przyznana dotacja

dyscypliny sportowe objęte dotacją

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach

32.050 zł

 

sekcje piłki nożnej (juniorzy młodsi, młodzicy, orlicy, żacy, seniorzy)   

2.

Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  

18.100 zł

sekcje piłki nożnej (juniorzy, seniorzy)

3.

Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni

17.900 zł

 

sekcje piłki nożnej (seniorzy)

sekcja lekkoatletyczna – biegi

sekcja skata sportowego

4.

Ludowy Zespół Sportowy
„Stare Koźle” w Starym Koźlu

14.500 zł

 

sekcja piłki nożnej (trampkarze, seniorzy),

sekcja tenisa stołowego


Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.                        

              Wójt Gminy

                                                                                                                    mgr Krzysztof  Ficoń