Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rusza projekt

 

plik.png

W dniu 21 października 2019 r. Rada Gminy Bierawa przyjęła w drodze uchwały regulamin uczestnictwa w projekcie Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy Bierawa w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 25 października 2019 r., poz. 3286 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

   treść uchwały:     http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2019/3286/akt.pdf
 

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 oraz  § 14 ust. 5 regulaminu, w dniach od 12 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. - zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji lub refundację kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia, na zasadach określonych uchwałą.  Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa.

Wzory wniosków zostały określone przez Wójta Gminy zarządzeniem z dnia 7 listopada 2019 r.

 

PDF1. Wniosek o udzielenie dotacji.pdf (379,62KB)

PDF3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf (232,93KB)

PDF4. Oświadczenie współwłaścicieli - zgoda na realizację przedsięwzięcia.pdf (205,28KB)

PDF5. Umowa dotacji.pdf (512,60KB)

DOC7. Wniosek o wypłatę dotacji.doc (59,00KB)

PDF11. Protokół odbioru.pdf (399,66KB)

 

PDFOŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE.pdf (419,46KB)

 

 

 


Wszelkich informacji udziela:
Anna Szczygieł, tel. 77 4872 266, wewn. 106

pokój 44