Dzisiaj jest środa, 25 maja 2022
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nie zatruwaj życia innym

smog.jpeg

MCK_ulotka1.jpeg

 

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właściciel, zarządców i użytkowników budynków w związki z kampanią społeczną

„Czyszczone kominy to mniejszy smog”

 

Celem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowanie lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe. Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby posiadane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste, zadbane i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).     Ważnym elementem, który jest niezbędny, aby z powodzeniem wyeliminować występowanie smogu w Polsce jest prowadzenie ciągłej edukacji społecznej:

- jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby unikać kopcenia z kominów zanieczyszczających powietrze!,

- jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązuje usunięcie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)od  palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3)od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;

4)z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

Ustawa Prawno budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

- prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,

- brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki  Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Głównego

Wiesław Zabawa

 

https://kominiarskicech.pl/