Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  13 stycznia 2020 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu

- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy z dnia 13 stycznia 2020 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020 :

 

lp.

Nazwa oferenta

Przyznana dotacja

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

     195.000 zł

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2020 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   195.000,- zł

Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  195.000,- zł.

Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.

 

Ogłoszenie zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej .

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                              Krzysztof  Ficoń