Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odpady komunalne w przedsiębiorstwach

Odpady komunalne w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorco, sprawdź czy masz zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. Jeśli nie, zrób to niezwłocznie!!!

PAMIĘTAJ O UMOWIE !!!

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym także ich współwłaściciele, użytkownicy wieczyści,  jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się min.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

KONTROLA

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy. W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Gmina będzie żądać tych dokumentów.

Jeżeli jeszcze nie zawarłeś takiej umowy, zrób to niezwłocznie.

PRZYPOMINAMY !!!  Przedsiębiorcom, którzy nie posiadają umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).