Dzisiaj jest wtorek, 01 grudnia 2020
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

 

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Urząd Gminy Bierawa informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy Bierawa.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Bierawa, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od sierpnia 2020 roku rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Deklaracje można złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Wzór deklaracji można znaleźć na stronie internetowej: www.zgkimbierawa.pl, w zakładce odpady komunalne.

Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                            

Z poważaniem

Wójt Gminy Bierawa