Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OSP Dziergowice Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach

Ogłoszenie nr 510129811-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555911-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 531549396 , ul. Wodna  5, 47-244  Dziergowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 503 905 741, 604 892 765, e-mail osp.dziergowice@wp.pl, osp.dziergowice@wp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSP.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach, rok produkcji minimum 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do siwz, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz musi stanowić własność Wykonawcy. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 658500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bestwińska 105A
Kod pocztowy: 43-346
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 809999.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 809999.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 809999.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.