Dzisiaj jest wtorek, 20 października 2020
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2020

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  124/2020

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 16 października 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Grabówka i Kotlarnia zabudowanych obiektami stacji transformatorowych oraz zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 34 ust 1 pkt 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740) oraz § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz. 666, z 2014r. poz. 300, z 2018r. poz. 3072), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa, położonych w obrębach Grabówka i Kotlarnia, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz na stronie internetowej Urzędu.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa

                                                                                                                                                               Nr  124/2020 z dnia 16 października 2020 r.

W Y K A Z

obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Bierawa przeznaczone do sprzedaży

Lp.

Nr działki, położenie,

powierzchnia nieruchomości,
księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Forma zbycia

 

 

Cena nieruchomości brutto

1

2

3

4

5

6

1

Działka nr 160/35 ark. m. 1 o pow. 0,0072 ha

obręb Grabówka, sołectwo Korzonek,

księga wieczysta nr OP1K/00048176/3 – księga wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek

Nieruchomość gruntowa zabudowana stacją transformatorową
w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba jako tereny przemysłowe

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się działka nr 160/35  oznaczony jest symbolem B2ITE, dla którego ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – tereny infrastruktury technicznej (elektroenergetyka),

- uzupełniające: zieleń urządzona, parkingi, dojazdu, dojścia i chodniki.

Zbycie bezprzetargowe w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz posiadacza, który wzniósł budynek na cudzym gruncie, tj. jako realizacja roszczenia z przysługującego mu prawa o nabycie nieruchomości
w związku z art. 231 § 1 kodeksu cywilnego.

 

2 015,97 zł (sprzedaż podlega podatkowi VAT ze stawką 23%)

2

Działka nr 73/5 ark. m. 1
o pow. 0,0036 ha

obręb Kotlarnia,

księga wieczysta nr OP1K/00042968/0 – księga wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek

Nieruchomość gruntowa zabudowana stacją transformatorową
w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba jako tereny przemysłowe

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się działka nr 73/5 oznaczony jest symbolem D4ITE dla którego ustala się przeznaczenie:- - podstawowe – tereny infrastruktury technicznej (elektroenergetyka),

- uzupełniające: zieleń urządzona, parkingi, dojazdu, dojścia i chodniki.

Działka położona jest w granicach terenów położonych w odległości do 500,0 m od granic cmentarza.

 

Zbycie bezprzetargowe w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz posiadacza, który wzniósł budynek na cudzym gruncie, tj. jako realizacja roszczenia z przysługującego mu prawa o nabycie nieruchomości w związku z art. 231 § 1 kodeksu cywilnego.

 

1 862,22 zł (sprzedaż podlega podatkowi VAT ze stawką 23%)

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa w terminie od …………………… do ………………………

 

Plik: DOCX124. wykaz zbycie bezprzetargowe Tauron Korzonek, Kotlarnia.docx