Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 125/2020

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   125/ 2020

WÓJTA  GMINY  BIERAWA

 z dnia 19 września 2020 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bierawa     

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz § 13 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300, z 2018 r. poz. 3072), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie za jednorazowym wynagrodzeniem służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, skr. poczt. 163, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008993,o kapitale zakładowym 285 064 300,00 zł i kapitale wpłaconym 285 064 300,00 zł, NIP 749-00-05-094, REGON 530544497, BDO 000023850, na nieruchomościach będących własnością Gminy Bierawa:

  1. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1K/00072423/7 oznaczoną numerem działki 795 k.m.3 obręb Stare Koźle;
  2. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1K/00072423/7 oznaczoną numerem działki 810 k.m.3 obręb Stare Koźle;
  3. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1K/00002439/1 oznaczoną numerem działki 960 k.m.3 obręb Stare Koźle.

§ 2.

  1. Zakres służebności obejmuje część nieruchomości wymienionych w §1 i polega na prawie korzystania z pasa gruntu o łącznej szerokości 1m - wzdłuż biegnącej w ziemi linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zarządzenia. 
  2. Służebność przesyłu polegać będzie na:

1) umieszczeniu i znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej urządzeń infrastruktury podziemnej w postaci  linii kablowej 0,4 kV;

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie  niezbędnym do dokonywania eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontów, napraw, przeglądów, kontroli, pomiarów, przebudowy, wymiany urządzenia na nowe w istniejącym przebiegu wraz
z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Zajmującego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Zajmujący posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa
nr  125 /2020 z dnia 19.10.2020 r.

załącznik służebność ZAK.jpeg