Dzisiaj jest czwartek, 06 maja 2021
Imieniny: Beniny, Filipa, Judyty

 • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2020

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   129/ 2020 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych wraz z obcymi nakładami

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 107/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z obcymi nakładami oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych wraz z obcymi nakładami, położonych w Dziergowicach.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Dziergowicach.

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr  129/2020  z dnia 23.10.2020 r.

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 23 października 2020 r.

o g ł a s z a

pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych obcymi nakładami

1

Oznaczenie, opis nieruchomości:

Działka nr 766/85 ark. m. 13 o pow. 0,0361 ha obręb Dziergowice. W ewidencji gruntów działka oznaczona symbolem Ls-jako las.

Działka nr 766/10 ark. m. 13 o pow. 0,0413 ha obręb Dziergowice.W ewidencji gruntów działka oznaczona symbolami Ls i Bi -jako las oraz inne tereny zabudowane.

Nieruchomość gruntowa na której znajduje się altana letniskowa wzniesiona obcym nakładem. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się działka oznaczony jest symbolem J2UT jako tereny usług turystyki.

Księga wieczysta KW nr OP1K/00042080/1. Dział III obciążony wpisami:

- służebność gruntowa i prawo stawiania znaków o ich utrzymywania na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Hajduki wykaz 392 z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 2971; 

-prawo przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela wykazu Przewóz 393 do 395 i 397 do 427 z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 24912; - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Przewóz wykazy 393, 428, 429 oraz Dziergowice wykaz 54 przeniesiono do współobciążenia z dotychczasową księgą wieczystą Dziergowice wykaz 983 – z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 13845; - służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymanie przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciel nieruchomości zapisanej w ks. wieczystej nieruchomości Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano z księgi wieczystej KW nr 1575;- służebność gruntowa na rzecz Kolei Państwowych; - służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela według wykazu Dziergowice 672 po zamknięciu księgi wieczystej Kw nr 3808; - służebność drogi oraz prawo stawiania masztów linii wysokiego napięcia na rzecz każdorazowego właściciel nieruchomości Hajduki Nyskie wykaz 293 – wpis przeniesiono z księgi wieczystej Kw nr 4032, gdzie przepisany był z danej księgi wieczystej Dziergowice wykaz 354; - służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymywanie przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano z księgi wieczystej Kw nr 1575. - inny wpis: wzmianka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny Gminy Bierawa w odniesieniu do działek nr 2209, 2232 ar_7 obręb Dziergowice jednostka ewidencyjna Bierawa. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe z mocy prawa przysługuje prawo pierwokupu działki.

2

Cena wywoławcza

91 600 zł netto - 23% VAT (w tym: 15 000 zł- wartość gruntu;
76 600 zł- wysokość obcych nakładów)

93 700 zł netto - 23% VAT (w tym: 17 100 zł- wartość gruntu;

76 600 zł- wysokość obcych nakładów

3

Termin i miejsce przetargu:

2 grudnia 2020 r. - sala posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24, godz. 900

2 grudnia 2020 r. - sala posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24, godz. 1030

4

Wadium

12 000,00 zł

12 500,00 zł

5

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. wpłata wadium w terminie do dnia 25 listopada 2020 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.  Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie  do 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 2. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 3. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo do określonej czynności udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział w przetargu, niezbędne jest przedłożenia zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 4.  Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość - do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5.  Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela osoba na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w.112, email.: .

Plik: DOCX129. przetarg Dziergowice rekreacyjne.docx