Dzisiaj jest niedziela, 11 kwietnia 2021
Imieniny: Filipa, Izoldy, Leona

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wyjaśnienie niezgodnej

ze stanem faktycznym informacji na temat wycinki 144ha lasu.

 

 

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Bierawa

W ostatnich dniach w mediach oraz kolportowanych ulotkach pokazała się niezgodna ze stanem faktycznym informacja jakoby radni Gminy Bierawa zgodzili się na bezpowrotną wycinkę około 144,10 ha lasów na potrzeby dwóch kopalń funkcjonujących na terenie naszej gminy.

Dlatego też zobowiązany jestem do wyjaśnienia Państwu okoliczności tej sprawy. Sytuacja przedstawia się następująco. W dniu 14 września 2020 r. Rada Gminy Bierawa, odpowiadając na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych Górażdże oraz Kopalni Piasku „Kotlarnia”, podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych „Kotlarnia – P. Północne” i „Kotlarnia – Solarnia”. Obszar objęty wnioskiem został wcześniej ujawniony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXI/155/2016 Rady Gminy Bierawa w dniu 26 września 2016 r.

Rozpatrując zgłoszone wnioski Rada Gminy musiała postąpić zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium.

Oznacza to, że Rada Gminy nie mogła na starcie zająć się tylko pewnym wycinkiem obszaru, ale musiała odnieść się do całości. Tak też stało się w tym przypadku.

Podjęta przez Radę Gminy Bierawa uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach udokumentowanych złóż kruszyw umożliwia rozpoczęcie działań planistycznych. Jest to tzw. uchwała intencyjna. Na tym etapie mieszkańcy nie mają realnych instrumentów prawnych, za pomocą których mogliby wpływać na to, jaki obszar zostanie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwała ta, jako akt prawa wewnętrznego, zobowiązuje jedynie Wójta do podjęcia dalszych działań zmierzających do uchwalenia planu.

W wyniku całej procedury planistycznej przewidzianej dla uchwalenia planów miejscowych, zostanie przygotowany tekst i rysunek planu, który będzie musiał zyskać akceptację szeregu instytucji, w tym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Ministra Środowiska. Na tym etapie postępowania zakładane przeznaczenie może zostać zmodyfikowane przez chociażby organy uzgadniające. I nie da się przesądzić jednoznacznie o ostatecznym przeznaczeniu wskazanego terenu.

Procedura planistyczna przewiduje również etap wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz etap składania uwag do tego projektu. Całość będzie zakończona dyskusją publiczną, w której udział będą mogli zabrać wszyscy zainteresowani.

Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy będzie mogła podjąć ostateczną decyzję  o tym ile terenu będzie przeznaczone pod eksploatację, na jakich warunkach oraz określić sposób rekultywacji tego terenu.

Wszystkim członkom Rady Gminy Bierawa zależy na podejmowaniu rozważnych decyzji, które z jednej strony ochronią nasze środowisko, ale także zapewnią zrównoważony rozwój. Dopilnuję tego, aby każdy głos został w tej sprawie wysłuchany.

Nie mogę jednak pozwolić na to, aby w istotnych sprawach dla naszej Gminy była głoszona półprawda, nieprawdziwa informacja, czy domniemanie.

Pozostaję do dyspozycji mieszkańców i chętnie zainteresowanym osobom już teraz odpowiem na nurtujące pytania. Proszę osoby, które niepotrzebnie wprowadzają niepokój o zaprzestanie tych działań.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Bierawa

Ficoń Krzysztof

 

 

informacja.jpeg

 

Obszar o powierzchni ok 144ha objęty uchwałą Nr XXV/182/2020 z dn. 14.09.2020r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego