Dzisiaj jest sobota, 22 stycznia 2022
Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 uchwały nr XLI/300/2021 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

Wójt Gminy Bierawa

informuje, że organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do komisji konkursowych w terminie do 31 grudnia 2021 r.


KRYTERIA  OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie
    w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca,l960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r, poz. 735, ze zm.) dotyczącymi wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej (dopuszczalna forma e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe oraz nazwę organizacji którą kandydat będzie reprezentował.

 

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń