Dzisiaj jest sobota, 22 stycznia 2022
Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu

ZARZĄDZENIE nr 3/2022

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 3 stycznia 2022 r.

 

W sprawie wydłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w I półroczu 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Bierawa lub na rzecz jej mieszkańców, ustalony na dzień 7 stycznia 2022 r. wydłuża się do dnia 10 stycznia 2022 r.
     
  2. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania wymienionego w ust. 1, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 149/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. pkt. VI. 3. otrzymuje brzmienie:

          „Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia  2022 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert
           na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać
           pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy”.

 

§ 2.

Zmiany terminu składania ofert dokonuje się w związku z ustanowieniem dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bierawa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof  Ficoń