Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  3 listopada 2022 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu - działalności na rzecz mniejszości narodowych,

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne

 

Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2022, wybrano niżej wymienioną ofertę:

lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Przyznana dotacja

1.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Poznajemy historię, zabytki oraz atrakcje turystyczne kraju pochodzenia  (Zielona Góra
i okolice) w ramach podtrzymywania tożsamości mniejszości narodowej.

 

18.000 zł

                                                                    

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2022 wyniosła  1 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł

Oferta spełniła wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

 

Realizacja zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Bierawa, a wnioskodawcą.

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                          Krzysztof Ficoń