Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

W związku z wydłużeniem naboru wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do 17.03.2023 r., zainteresowane podmioty mogą składać do dnia 20 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Bierawa wnioski z propozycjami inwestycji przy swoich obiektach, które zaliczają się do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można znaleźć na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

Na podstawie zgłoszeń, Gmina Bierawa, jako uprawniona jednostka w tym programie, złoży wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład.

Można złożyć jeden wniosek dla zabytku w ramach jednego z poniższych limitów:

do 150 tys. zł,

do 500 tys. zł,

do 3,5 mln zł.

 

Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości 2%.

 

Dodatkowe informacje:

1. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Gminę Bierawa dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a także od podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy Bierawa.

2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Bierawa, która będzie regulowała szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

3. Zadanie powinno być́ zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Nabór wniosków prowadzony jest z uwzględnieniem Uchwały Nr XLII/308/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2006 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bierawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Dokumenty należy składać do 20 lutego 2023 r. do godz. 17:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa.

 

WNIOSEK (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

DOCXwniosek-o-dofinansowanie_zabytki_2023.docx (26,10KB)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI (Załącznik do uchwały nr XLII / 308 /2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2006 r.)

DOCXzabytki - wniosek-1.docx (23,24KB)