Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

Informacja

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie
nad raportem o stanie gminy za 2022 rok


 

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Sesja, na której będzie przedstawiony raport o stanie gminy za 2022 rok odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r.

Rada Gminy jest zobowiązana rozpatrzeć raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Sesja absolutoryjna odbędzie się w miesiącu czerwcu br.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Gminy, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 21 maja 2023 r. W związku z tym, że dzień ten jest dniem wolnym od pracy (niedziela) zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 maja 2023 r. do godziny 15-tej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy (pokój nr 45) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

DOCXWzór zgłoszenia do udziału w debacie.docx (19,44KB)

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 maja 2023 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem o stanie gminy.

Raport dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Bierawa, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

PDFRaport o stanie gminy Bierawa za rok 2022.pdf (1,94MB)