Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z tym,właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bierawa posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy Bierawa w terminie do 10 listopada 2023 roku.

 

Dlatego też zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bierawa o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Bierawa. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Bierawa w pokoju nr 37 lub na stronie internetowej http://www.bierawa.pl w zakładce pliki do pobrania ( Referat Inwestycji).

 

Wypełnione druki można składać osobiście w Urzędzie Gminy Bierawa, za pomocy poczty elektrycznej (ug@bierawa.pl) lub platformy epuap.

 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Bierawa będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych muszą to uczynić niezwłocznie z firmą, która otrzymała zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bierawa.

 

UWAGA!!!

Obowiązki, o których mowa wyżej, nie dotyczą właścicieli nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

 

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIÓR  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH NA TERENIE GM. BIERAWA

PDFREJESTR firmy na wywóz szamba do ewidencji.pdf (106,36KB)


 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PDFZgłoszenie-Szambo.pdf (186,15KB)