Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  127/2023
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  30 października 2023 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku  zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych,  przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 823), zarządza się co następuje:

§  1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 9 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, przyjętego uchwałą nr LIII/388/2022 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 listopada 2022 r.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie, które nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§  2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

 

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.
 2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  31 października 2023 r.

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń


                 Załącznik do zarządzenia nr  127/2023
Wójta Gminy Bierawa z dnia 30 października 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych,  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

 

I. CEL KONKURSU

Celem realizowanego zadania powinna być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości oraz integracja obywatelska i społeczna.


II.  RODZAJ ZADANIA

Zadanie obejmuje: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w szczególności poprzez:

 1. propagowanie kultury mniejszości narodowych,
 2. wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
 3. wspieranie wydarzeń mających na celu ochronę i propagowanie kultury mniejszości narodowych oraz organizację imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości,
 4. ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości,
 5. działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach.

 

III.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ  ZADANIA   

Na realizację zadania w 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 19.000 zł.

 

IV. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Zlecenie realizacji zadania wskazanego w pkt. II nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego podmiotom prowadzącym działalność statutową w zakresie podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizowanego zadania.
 2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bierawa, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert i nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 7. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
 9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert środki przeznaczone przez Gminę Bierawa na realizację zadania zostaną podzielone.
 10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualizację planu i harmonogramu, opisu rezultatów oraz kalkulacji przewidywanych kosztów.
 12. Przyznając dotację, Wójt Gminy Bierawa może wskazać pozycje z kalkulacji przewidywanych kosztów, które nie zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu gminy Bierawa.
 13. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 15. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 16. Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy. Termin przekazania dotacji oraz wysokość poszczególnych transz, jak również obowiązek złożenia sprawozdania ze zrealizowanego zadania zostaną określone w umowie.
 17. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 18. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, poprzez możliwość wzrostu danej pozycji kosztu o nie więcej niż 20 % jej wartości, przy nielimitowanym jej zmniejszeniu. Zmiany powyżej określonego poziomu wymagają aneksu do umowy.
 19. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 20. Wójt Gminy Bierawa zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli realizowanego zadania.

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane w 2023 roku, tj. w okresie od daty zawarcia umowy do 20 grudnia 2023 r.
 2. Szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz finansowania i rozliczania zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem wybranym w wyniku konkursu ofert.
 3. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 4. Przed podpisaniem umowy do oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status oraz umocowanie osób reprezentujących podmiot (zgodne
   z aktualnym stanem faktycznym i prawnym);
  2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
 5. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.

 

VI.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prawidłowo wypełnionej oferty realizacji zadania publicznego.
 2. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. II należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 4. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje.
 5. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, o których mowa w pkt. III.6. oferty.
 7. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 8. Przewiduje się możliwość wyznaczenia terminu do usunięcia braków formalnych oraz składania wyjaśnień dotyczących oferty.
 9. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.

 

 1. TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 5. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej.
 6. Zaopiniowanie ofert pod względem formalnym polega na sprawdzeniu terminowości, kompletności i prawidłowości złożonej oferty.
 7. Komisja konkursowa opiniuje oferty w oparciu o kryteria merytoryczne określone w niniejszym ogłoszeniu.
 8. Komisja wraz z zaopiniowaną ofertą przedkłada Wójtowi Gminy propozycję wysokości dotacji, który podejmie ostateczną decyzję.
 9. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:  

    a) termin złożenia i prawidłowość wypełnienia oferty oraz sposób jej złożenia,
    b) wskazanie czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty i czy oferowane zadanie jest
        zgodne z przedmiotem konkursu,
    c) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu,
    d) zapewnienie wymaganego wkładu finansowego;

2) Kryteria merytoryczne:

          a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie
              w realizacji danego zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami)
             - od 1-5 pkt.
          b) proponowana jakość wykonania zadania  i kwalifikacje osób, przy udziale których
              zadanie będzie realizowane (planowany zakres oferowanego zadania, planowane
              działania i liczba adresatów zadania) – od 1 -5 pkt.

         c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania –od 1 – 5 pkt.

 
3) Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod względem ich celowości,
          oszczędności i efektywności w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
          planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na jego realizację) – od 1 – 10 pkt.

4) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców  Gminy, przewidywana
     liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na oferowane zadanie, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

5) Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie,  rzetelność
    i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych, dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – 5 pkt.


10. Oferta zostanie zaakceptowana jeżeli uzyska co najmniej 50 % wymaganych punktów.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
      Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie
      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

13.  O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VIII.   INFORMACJA  O  ZREALIZOWANYCH  W  ROKU  OGŁOSZENIA OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  I  W  ROKU  POPRZEDNIM  ZADANIACH PUBLICZNYCH  TEGO  SAMEGO  RODZAJU  I  ZWIĄZANYCH  Z  NIMI  KOSZTAMI, ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI PRZEKAZANYCH  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I  PODMIOTOM,
O KTÓRYCH  MOWA W  ART. 3  UST. 3  USTAWY

 

W roku 2021 Gmina Bierawa nie realizowała zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych. Zadanie tego rodzaju było realizowane w roku 2022. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy wysokości 18.000 zł.
Realizatorem było Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.
 3. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego, realizującej zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystywane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeśli organizacja nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.