Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Apelujemy

 

Apelujemy o prawidłowe gospodarowania odpadami komunalnymi

Jednym z podstawowych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z aktualnymi zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

  1. 35% wagowo – za rok 2023;

  2. 45% wagowo – za rok 2024;

  3. 55% wagowo – za rok 2025;

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Według art. 3c cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania.
Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zmianami) Wójt  jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest opracowywane na podstawie sprawozdań półrocznych przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy. Sprawozdanie to  jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

W związku z powyższym apelujemy o  prawidłowe  gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności prosimy o segregację odpadów pochodzących z tzw. zbiórki selektywnej „u źródła”.

Z pozyskanych danych recyklingowych wynika, że tylko niewielki procent odpadów z tworzyw sztucznych czy papieru zgromadzonych selektywnie nadaje się do recyklingu. Zatem  prosimy o przestrzeganie segregacji odpadów, ponieważ bez  segregacji Gmina nie osiągnie wymaganych prawem poziomów odzysku odpadów , a nie osiągnięcie poziomów będzie skutkowało nałożeniem kar pieniężnych na Gminę.

 

zasady-1024x722.jpeg