Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Realizacja "Ciepłe Mieszkanie"

 

Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa

Stan na dzień

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie przez
beneficjentów końcowych

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
przez beneficjentów końcowych

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym [zł]

18.03.2024r.

3

0

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa

Stan na dzień

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie przez
beneficjentów końcowych

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
przez beneficjentów końcowych

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym [zł]

15.02.2024r.

1

0

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1920x810.png
 

W związku z podpisaniem przez Gminę Bierawa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowy o udzielenie dofinansowania na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Wójt Gminy Bierawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach ww. Programu.

  

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać od dnia 12 lutego 2024r. do dnia 23 lutego 2024r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Bierawie: ePUAP: /792mxfq6mg/SkrytkaESP.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Bierawie.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Bierawie (pokój nr 44) lub w załącznikach poniżej ogłoszenia o naborze wniosków.

 

CEL PROGRAMU

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono
więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjentem końcowym Programu jest osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Bierawa oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie.

 

CO OBJĘTE JEST WSPARCIEM?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj.:

 • pompa ciepła powietrze / woda;
 • pompa ciepła powietrze /powietrze;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

POZIOMY I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta końcowego lub beneficjenta końcowego i osób w jego gospodarstwie domowym.

Poziom dofinansowania

Warunki przyznania dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania

Podstawowy

Roczny dochód (podstawa obliczenia podatku)  wnioskodawcy – nie więcej niż 135 000,00zł.

do 30%, lecz nie więcej
niż 16 500,00zł.

Podwyższony

Miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym:
- w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 894,00zł na osobę;
- w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 651,00zł na osobę;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny
nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

do  60%, lecz nie więcej
niż 27 500,00zł.

Najwyższy

Miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym:
- w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 090,00zł na osobę;
- w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526,00zł na osobę;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny
nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

do  90%, lecz nie więcej
niż 41 000,00zł.

 

OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Bierawa. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń i nastąpi nie później niż 30.11.2024r.).

 

INNE WARUNKI PROGRAMU

Środki na realizację Programu przekazywane będą Gminie Bierawa w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Gmina Bierawa przekaże beneficjentowi końcowemu dotację w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

W przypadku gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

W przypadku współwłasności lub posiadania wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego, beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub posiadaczy ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Bierawie (pokój nr 44) oraz pod nr telefonu 77 4872 266.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Bierawa z dnia 06.02.2024r. w sprawie określenia dokumentów, które obowiązują przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: PDFZarządzenie 14 2024.pdf (446,79KB)
 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  - Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ramach Programu Priorytetowego Ciełe Mieszkanie w Gminie Bierawa.pdf (351,21KB)
 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia  – Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: DOCXZałącznik nr 2 do zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bierawa.docx (94,54KB)
 

            Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie współwłaściciela: DOCXZałącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie współwłaściciela.docx (58,63KB)
 

            Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie współmałżonka: DOCXZałącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie współmałżonka.docx (58,19KB)
 

            Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie – Pełnomocnictwo: DOCXZałącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie - Pełnomocnictwo.docx (60,78KB)
 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bierawa.pdf (206,58KB)
 

            Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu: PDFZałącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu.pdf (148,93KB)
 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia – Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia - Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bierawa.pdf (171,77KB)
 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia – Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: DOCXZałącznik nr 5 do zarządzenia - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bierawa.docx (76,66KB)
 

            Załącznik nr 1 do wniosku o płatność – Zestawienie dokumentów zakupu potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych: DOCXZałącznik nr 1 do wniosku o płatność - Zestawienie dokumentów zakupu potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych.docx (57,24KB)
 

                 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność – Protokół odbioru prac wykonawcy: DOCXZałącznik nr 2 do wniosku o płatność - Protokół odbioru prac wykonawcy.docx (63,33KB)
 

            Załącznik nr 3 do wniosku o płatność – Oświadczenie beneficjenta końcowego o realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi: DOCXZałącznik nr 3 do wniosku o płatność - Oświadczenie beneficjenta końcowego o realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi.docx (62,57KB)
 

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: PDFZałącznik nr 6 do zarządzenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bierawa.pdf (168,79KB)
 

 

Załącznik nr 7 do zarządzenia – Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: PDFZałącznik nr 7 do zarządz- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bierawa.pdf (123,88KB)
 

 

Załącznik nr 8 do zarządzenia – Protokół z oględzin po zrealizowaniu przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bierawa: PDFZałącznik nr 8 do zarządzenia - Protokół z oględzin po zrealizowaniu przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bierawa.pdf (127,16KB)

 

 

 


 

 

                                                                               1920x810.png                                                                                      
 

 

Dnia 17 stycznia 2024r. Gmina Bierawa podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

W ramach dofinansowania zostaną przeprowadzone wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych z terenu Gminy Bierawa.

 

Wartość przyznanej dotacji: 74 000,00zł.